ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng en een cliënt waarop mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Afspraken

De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit uiterlijk 24 uur voor afgaande aan de behandeling aan mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng  melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd zijn.

Inspanningen

Mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Betaling

Mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng is betaling in termijnen mogelijk.

Geheimhouding

Mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging & diefstal

Mooi by ANS – huidverbetering en well-beïng heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Mooi by ANS – huidverbetering en well-beïng meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng. Mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Recht op elke overeenkomst tussen mooi by ANS – huidverbetering & well-beïng en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Identiteit van de ondernemer

mooi by ANS – huidverbetering en well-beïng
Pannerdenseweg  61, 6686 BD Doornenburg
Telefoonnummer: 06 – 82 62 30 53
E-mailadres:
KvK-nummer: 72481285
Btw-identificatienummer: NL164643813B02